องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

นายชนะ ด้วนราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

081-893-4923

นายอาคม ยิ้มสง

ปลัด อบต.ลำภูรา

086-273-2442

  • วิสัยทัศน์

    การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและสภาพแวดล้อมดี

ข่าวสารชาวอบต.ลำภูรา

กิจกรรมชาวอบต.ลำภูรา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพจิต ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ลำภูรา
9 สิงหาคม 2566

พี่น้อง อบต.ลำภูรา เราดูแล

9
หมู่
2,416
ประชากร
27 ตร.ม.
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)