การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
5 มกราคม 2567

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
20 กรกฎาคม 2565

8


แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

 

***************************

 

                     บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระทำ (Do’s) และไม่ควรกระทำ (Don’ts) ดังนี้

         

 

                                                             

                                                   การปฏิบัติที่ควรกระทำ

 

 1. จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้  และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
 3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่
 5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
 6. มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
 7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  มีอัธยาศัย
 8. รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/ พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
 9. รักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
 10.  ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของกำนัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
 11. ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
 12. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

                                       -4-

 

                                       การปฏิบัติที่ไม่ควรกระทำ

 

 

                     1. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทย อันอาจ                                     ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

                     2. ไม่ควรกระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

                     3. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

                     4. ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

                     5. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดี

                         ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

                     6. ไม่แสดงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

                     7. ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

                         ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

                     8. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง ในการปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวก

                         แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

                     9. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่น เมื่อเกิดความ  

                          บกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น

                     10. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

                     11. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำผิดระเบียบแบบแผนของราชการ

                     12. ไม่ปฏิเสธละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือบรรเทาทุกข์

                           ให้แก่ประชาชน

                     13. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

                           ที่เกี่ยวข้อง

                     14. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพ

                           ร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง

                     15. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรี

                           และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

                     16. ไม่แสดงกริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิด

                           ทางเพศในการทำงาน (Zero tolerance for sexual abuse and harassment)

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
20 กรกฎาคม 2565

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ