ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายชนะ ด้วนราม

  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 0818934923

 • นายสฤษดิ์ พุฒนวล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 0814573745

 • นายสมชาติ วังอนุสรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 0936206268

 • นายอาคม ยิ้มสง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 086 2732442

 • นางจตุพร นานอน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 089 9090871

 • นางสาววิไล ด้วนราม

  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 0860814034

 • นายสมเกียรติ กวางทะวาย

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 0810882329

 • นายสกล พลอินทร์

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 0874684839