สมาชิก อบต.
 • นายพรสิทธิ์ สายัณ

  ประธานสภา อบต.ลำภูรา

 • นายจารึก ศรีสุช

  รองประธานสภา อบต.ลำภูรา

 • นายอาคม ยิ้มสง

  เลขานุการสภา อบต.ลำภูรา

 • นายประสิทธิ์ รามแสง

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 1

 • นายสุธรรม คงสง

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 3

 • นายภานุมาต เก้าซุ้น

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 5

 • นายทวี สิ้นทุกข์

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 6

 • นายสัมพันธ์ เจนจริยานนท์

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 7

 • นายคุณากร ชูงาน

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 8