กองคลัง
 • นายสมเกียรติ กวางทะวาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางเบญจพร ศักดิ์รักษ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวฐิติมาวดี สิทธิการ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางกุณฑิรา จันทร์ประเวช

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางอำพร วาฤกษดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวรัชนู บุญมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้