ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
 • นายชนะ ด้วนราม

  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0818934923

 • นายสฤษดิ์ พุฒนวล

  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0814573745

 • นายสมชาติ วังอนุสรณ์

  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0936206268/

 • นายเมธา ประมวลศิลป์

  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำล โทร 0878909979