ข้อบัญญัติอื่นๆ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
12 พฤศจิกายน 2565

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
12 พฤศจิกายน 2565

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561
20 กันยายน 2562

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2556
1 มกราคม 2557

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2556 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ