วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
3 เมษายน 2561

0


     วิสัยทัศน์
          การคมนาคมสะดวก  มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า 
          คุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมและสภาพแวดล้อมดี

     พันธกิจ
          1.  การคมนาคมทางบกและทางน้ำสะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน
          2.  มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง
          3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
          4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          5.  น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคเพียงพอ
          6.  การเมืองการบริหารมีเสถียรภาพ
          7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล