การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
20 กรกฎาคม 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
20 กรกฎาคม 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ