สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
2 เมษายน 2558

0


1. การเกษตร

          ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สวนยางพารา  สวนปาล์ม   สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  เลี้ยงสัตว์  โดยสภาพพื้นที่เป็นสวนยางพารา  ร้อยละ 90 ดังนั้นรายได้ด้านเกษตรคิดเป็นร้อยละ  80 และอีกร้อยละ  20 เป็นรายได้จากการรับจ้างทั่วไปและภาคอุตสาหกรรม

2. การประมง          

หมู่บ้าน/ชุมชน

บ่อปลา

 (ไร่)

บ่อกุ้ง ปู

และหอย  (ไร่)

รวม

(ไร่)

สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง

 (ตารางเมตร)

บ้านกลาง

3.60

-

3.60

24

บ้านหนองผักฉีด

18.25

-

18.25

-

บ้านยางขาคีม

8.84

-

8.84

-

บ้านหารจีนเค้า

24.23

-

24.23

1,416

บ้านบนควน

6.25

-

6.25

-

บ้านชายเขา

23.75

-

23.75

80

บ้านไสใหญ่

6.50

-

6.50

-

บ้านนาหนองตรุด

21.41

-

21.41

-

บ้านหนองชุมแสง

2.12

-

2.12

-

รวม

114.95

-

114.95

1,520

3. การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

หมู่บ้าน/

ชุมชน

โค

 (ตัว)

กระบือ

(ตัว)

สุกร

 (ตัว)

แพะ

(ตัว)

แกะ

(ตัว)

เป็ด

(ตัว)

ไก่

(ตัว)

ห่าน

(ตัว)

นกกระทา

(ตัว)

อื่นๆ

(ตัว)

รวม

(ตัว)

บ้านกลาง

21

-

7

-

-

8

261

-

-

-

297

บ้านหนองผักฉีด

25

-

-

-

-

132

538

-

-

-

695

บ้านยางขาคีม

82

-

-

-

-

-

574

-

-

-

656

บ้านหารจีนเค้า

52

-

10

-

-

-

559

-

-

-

621

บ้านบนควน

21

-

-

-

-

-

124

-

-

-

145

บ้านชายเขา

52

-

-

-

-

-

5,522

-

-

-

5,574

บ้านไสใหญ่

265

-

-

-

-

348

291

-

-

-

904

บ้านนาหนองตรุด

48

-

-

-

-

98

760

-

-

-

906

บ้านหนองชุมแสง

28

-

-

-

-

-

295

-

-

-

323

รวม

594

-

17

-

-

586

8,924

-

-

-

10,121

4. การบริการ

โรงแรม                     1        แห่ง

ร้านอาหาร                 1        แห่ง

สถานีขนส่ง                -         แห่ง

ร้านขายของชำ            24      แห่ง

5. การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรามีแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน  2  แห่ง  คือ

          1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สภาพเป็นป่าดงดิบชื้น มีสัตว์ป่าอยู่มากมาย จุดเด่นที่น่าสนใจ มีถ้ำโสราษฎร์ประดิษฐ์ และถ้ำตรา ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามมากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นประจำ สัตว์ป่าที่พบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย มีทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา กระจง ชะมด อีเห็น ลิง ชะนี เม่น เป็นต้น

          2. วัดถ้ำโสราษฎร์ เดิมชื่อวัดถ้ำอิโสราษประดิษฐ์ สาเหตุที่เรียกว่า วัดถ้ำอิโส เพราะมีต้นไผ่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำ คือต้นอิโส ชาวบ้านจึงเรียกว่าถ้ำอิโส เมื่อก่อนวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ ปี พ.ศ.2538 ได้ยกฐานะเป็นวัดจึงเปลี่ยนจากถ้ำอิโสราษฎร์ประดิษฐ์ มาเป็น วัดถ้ำโสราษฎร์ ชาวบ้านชายเขาเป็นผู้ค้นพบแต่ไม่มีชื่อระบุเป็นหลักฐานว่าใครเป็นคนค้นพบ คนแรก เท่าที่จำได้มีชาวบ้านช่วยกันขุดดินปรับสถานที่ภายในถ้ำต่างๆ