ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 รอบ 6 เดือน
20 พฤษภาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2566 รอบ 6 เดือน
20 พฤษภาคม 2564

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2566 รอบ 6เดือน
20 พฤษภาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2566 รอบ 6เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 รอบ 6 เดือน
20 พฤษภาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2566 รอบ 6 เดือน
20 พฤษภาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ 2566 รอบ 6 เดือน
20 พฤษภาคม 2564

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
2 เมษายน 2564

214


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2 เมษายน 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ
2 เมษายน 2564

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
2 เมษายน 2564

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ