ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
105
12 ธันวาคม 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ขึ้นในวันที่  9  ธันวาคม  2565  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คือ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง
ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความชื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  ดังนี้
          1. จัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”         
          2. แสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
          3. จัดทำสื่อเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์
          4. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 


img
img
img
img
img
img