ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลลำภูรา
4 มกราคม 2560

0


          ตำบลลำภูรา ดั้งเดิมเป็นตำบลหนึ่งที่รวมอยู่กับตำบลปากคมและตำบลทุ่งต่อมีชื่อว่า“ตำบลน้ำพราย”ต่อมามีการแบ่งแยก
เป็นตำบลใหม่  เพื่อความสะดวกในการปกครองและติดต่อ  จึงได้แบ่งออกเป็น  2  ตำบล  คือ  ตำบลลำภูราและตำบลปากคม 
ตำบลลำภูราดั้งเดิมมีเพียง  4  หมู่บ้าน  ต่อมาแยกเป็น  8  หมู่บ้าน  โดยแยกหมู่ที่  3  ออกเป็นหมู่ที่  5  แยกหมู่ที่  4  ออกเป็น
หมู่ที่  6  แยกหมู่ที่  1  ออกเป็นหมู่ที่  7  และแยกหมู่ที่  8 ในปัจจุบันตำบลลำภูรา  มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน

          สภาตำบลจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  326  ลงวันที่  13  ธันวาคม 2515  ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ต่อมา
ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  113 
ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล