สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
1 มีนาคม 2559

0


สภาพทางสังคม
         1. การศึกษา
          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  7–15  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  และได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  ร้อยละ  80  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  20  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดโครงการต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลลำภูราและร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำภูรา เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ  ให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  (องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด)

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำภูรา  ครูจำนวน    1    คน 

-นางสุนีย์  บุญญา  ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลลำภูรา

          มีนักศึกษา  จำนวน  60  คน 
           -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ชาย  14  คน   หญิง  12   คน  รวมจำนวน  26  คน

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  26  คน   หญิง     8  คน  รวมจำนวน  34  คน

2.สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด 1 - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภูรา จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

         3. อาชญากรรม
             องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานรื่นเริง เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้            
          4. ยาเสพติด
              ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยยอดได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติด  ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

        5. การสังคมสังเคราะห์
            ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  มีดังนี้

1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จำนวน  371   ราย 

2. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ               จำนวน     81   ราย

3. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           จำนวน       2   ราย