ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
20 กรกฎาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
20 กรกฎาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 กรกฎาคม 2565

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
20 กรกฎาคม 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ