ระเบียบสภา อบต.ลำภูรา
ประกาศการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2567
1 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
14 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565

0


เอกสารแนบ