หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

213


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
30 พฤศจิกายน 542

250


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
30 พฤศจิกายน 542

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่