สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
7 เมษายน 2559

0


1. ด้านกายภาพ

               1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง    ประกอบด้วย

                  หมู่ที่  1  บ้านกลาง                 (พื้นที่บางส่วน)

                  หมู่ที่  3  บ้านหนองผักฉีด         (พื้นที่บางส่วน)

                  หมู่ที่  4  บ้านยางขาคีม            (พื้นที่บางส่วน)

                  หมู่ที่  5  บ้านหารจีนเค้า           (พื้นที่เต็มหมู่บ้าน)

                  หมู่ที่  6  บ้านบนควน              (พื้นที่บางส่วน)

                  หมู่ที่  7  บ้านชายเขา               (พื้นที่บางส่วน)

                  หมู่ที่  8  บ้านไสใหญ่               (พื้นที่เต็มหมู่บ้าน)

        หมู่ที่  9  บ้านนาหนองตรุด        (พื้นที่เต็มหมู่บ้าน)

        หมู่ที่  10  บ้านหนองชุมแสง      (พื้นที่บางส่วน)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

               องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง เดิมเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   

             (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

            ตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่  8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอดไปทางใต้  ระยะทางประมาณ  13  กม.

-  โทรศัพท์  0 – 7529 - 0433

-  โทรสาร   0 – 7529 - 0433

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมมีทั้งพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่จะสูงอยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก และราบลุ่มบริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของตำบล ซึ่งจะอยู่ติดกับคลองลำภูราและแม่น้ำตรัง

              1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ที่มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี มีฝนตกชุก  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย  ทำให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง  ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สำหรับจังหวัดตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อย  จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย มรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งได้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  จังหวัดตรังอยู่ด้านรับลมจึงส่งผลให้ฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล  คือ

               -ฤดูฝน  เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งฤดูฝนช่วงแรกฝนจะตกอย่างสม่ำเสมอในปริมาณ 118.7 - 730.2  มิลลิเมตรต่อเดือน  และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย

     -ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล

               1.4 ลักษณะของดิน

                 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  85% ดินลูกรังประมาณ 10% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 5 %

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

               2.1 เขตการปกครอง

               องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่ 8  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอดไปทางใต้  ระยะทางประมาณ 13 กม.  มีเนื้อที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  17,000  ไร่  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้านจำนวน  3  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,8,9 และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,6,7,และ 10

                อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ดังนี้

                ทิศเหนือ          จดองค์การบริหารส่วนตำบลปากคม  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

                ทิศใต้             จดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

                ทิศตะวันออก     จดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

                ทิศตะวันตก      จดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

                องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
                หมู่ที่ 1     บ้านกลาง
                หมู่ที่  3     บ้านหนองผักฉีด
                หมู่ที่  4     บ้านยางขาคีม 
                หมู่ที่  5     บ้านหารจีนเค้า
                หมู่ที่  6     บ้านบนควน
                หมู่ที่  7     บ้านชายเขา
                หมู่ที่  8     บ้านไสใหญ่
                หมู่ที่  9     บ้านนาหนองตรุด
                หมู่ที่  10   บ้านหนองชุมแสง