ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-20

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ( บ้านควนเหรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-20

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนกันยายน

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราย นางทับ รักจันทร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-26

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และสแกนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-26

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. ๐๖๒-๐๒๒ บ้านเขาโกบ - บ้านโรโร หมู่ที่๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ซื้อโถปัสสาวะชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยูงงาม - ไพรสวรรค์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกว

2023-09-23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25