ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมู่ที่ 1,4,8และ9 ตำบลบ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 64 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-19

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง พร้อมภาชนะใส่ ตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

จ้างป้ายไวนิลพร้อมพติดตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 รายการเพื่อใช้เป็นการป้องกันเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23