ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
207
9 กุมภาพันธ์ 2566

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม" ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ขึ้นเมื่อวันที่  31  มกราคม  2566  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  หมู่ที่  8   
ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  62  คน  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงาน อบต.ลำภูรา ได้พบปะประชาชน ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
          - เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
          - ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540
          - ประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          - รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา