ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
205
19 ตุลาคม 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (กีฬาฟุตบอล) ระหว่างวันที่  17 - 19  ตุลาคม  2565 
ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน  
เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบล  เสริมสร้างความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย  มีสุขภาพและอนามัยที่ดี