Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

 
นายชนะ ด้วนราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
(081 893 4923)
 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัด อบต.ลำภูรา
(086-273-2442)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มุมงานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลคะแนน ITA
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 14) 12 เม.ย. 2566
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ตรวจสอบผลการพิจารณา/การยืนยันตัวตน/การยื่่นอุทธรณ์) (ดู : 23) 10 มี.ค. 2566
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ การทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ (ดู : 46) 26 ม.ค. 2566
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 35) 23 ม.ค. 2566
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 64) 5 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 74) 23 ธ.ค. 2565
ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ดู : 47) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง (ดู : 72) 17 ต.ค. 2565
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด (ดู : 60) 27 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 (ดู : 60) 22 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (ดู : 63) 19 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 63) 19 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (ดู : 58) 16 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (ดู : 77) 16 ก.ย. 2565
อบต.ลำภูรา รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (ดู : 65) 1 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 76) 3 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 75) 3 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 65) 3 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 82) 3 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 66) 3 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (ดู : 92) 29 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 (ดู : 88) 29 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 89) 29 มิ.ย. 2565
วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 78) 24 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (ดู : 75) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 4) 14 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 (ดู : 83) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 85) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 81) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 87) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 89) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 89) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 (ดู : 87) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 (ดู : 103) 22 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 (ดู : 109) 21 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 (ดู : 108) 20 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 (ดู : 113) 19 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 124) 18 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 142) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 (ดู : 127) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 135) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 270) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 129) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 124) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 119) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 119) 2 มี.ค. 2565
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตรัง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ดู : 127) 25 ก.พ. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 160) 10 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 (ดู : 175) 20 ธ.ค. 2564
สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ (ดู : 204) 15 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 (ดู : 175) 9 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 (ดู : 163) 2 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 (ดู : 169) 25 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 (ดู : 156) 17 พ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก 3 ขวบ เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง (ดู : 195) 15 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 (ดู : 178) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 (ดู : 185) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 (ดู : 175) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 (ดู : 179) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 (ดู : 178) 21 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433
โทรสาร : 075-290-433
E-mail Address : sarabanlampura@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs