ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   จดทะเบียนพาณิชย์  6/9/2021 [9:42:38 AM]
IP Adress : 125.25.82.212
 

จดทะเบียนพาณิชย์จดที่ไหนค่ะ  และใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างค่ะ

จากคุณ : นฤมล
 

จากคุณ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  6/9/2021 [10:27:26 AM]
  IP Adress : 125.25.82.212
   

สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ลำภูรา  และเอกสารหลักฐาน  ประกอบด้วย

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

3. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่

   (2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 

   (3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขป

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา