หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียนทุจริต ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูล อบต.
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  นโยบาย อบต.
  อำนาจหน้าที่
  สภาพทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนที่การเดินทาง
 
บุคลากร
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  พนักงาน เจ้าหน้าที่
     -สำนักปลัด
     -กองคลัง
     -กองช่าง
 
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคลประจำปี
  ช่องทางการร้องเรียนใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประมวลจริยธรรม
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
  แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาเสาธารณภัย
  ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  งานกิจการสภา อบต.
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการ
ใช่จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช่จ่าย
งบประมาณประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอ
ใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
  สรุปผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ลิงค์สำคัญ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (ประกาศเมื่อ : 28-5-2563 ดู : 34 คน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง – บ้านใต้ควน (ตอน 3) หมู่ที่ 1,7  (ประกาศเมื่อ : 14-5-2563 ดู : 34 คน)
ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง – บ้านใต้ควน (ตอน 3) หมู่ที่ 1,7  (ประกาศเมื่อ : 14-5-2563 ดู : 31 คน)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563  (ประกาศเมื่อ : 13-5-2563 ดู : 27 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ2563  (ประกาศเมื่อ : 2-1-2563 ดู : 112 คน)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  (ประกาศเมื่อ : 1-10-2562 ดู : 74 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ2562  (ประกาศเมื่อ : 1-10-2562 ดู : 57 คน)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563  (ประกาศเมื่อ : 1-10-2562 ดู : 67 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายปากชนะ หมู่ 8  (ประกาศเมื่อ : 25-7-2562 ดู : 13 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ (ตอน1) หมู่ 3,8  (ประกาศเมื่อ : 19-7-2562 ดู : 10 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งผักหวาน (ตอน1) หมู่ 3  (ประกาศเมื่อ : 19-7-2562 ดู : 10 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ2562  (ประกาศเมื่อ : 2-7-2562 ดู : 52 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขขัน หมู่ 7  (ประกาศเมื่อ : 26-6-2562 ดู : 17 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกยาง หมู่ 5  (ประกาศเมื่อ : 21-6-2562 ดู : 15 คน)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง –บ้านใต้ควน (ตอน 2) หมู่ที่ 1,7  (ประกาศเมื่อ : 19-6-2562 ดู : 20 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ 1,7  (ประกาศเมื่อ : 6-6-2562 ดู : 19 คน)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโร่เหรียง ม.9  (ประกาศเมื่อ : 4-6-2562 ดู : 21 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ2562  (ประกาศเมื่อ : 1-4-2562 ดู : 59 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ62  (ประกาศเมื่อ : 2-1-2562 ดู : 61 คน)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561  (ประกาศเมื่อ : 2-10-2560 ดู : 106 คน)

 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 หมู่ที่8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433 โทรสาร : 075-290-433
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs