หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียนทุจริต ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูล อบต.
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  นโยบาย อบต.
  อำนาจหน้าที่
  สภาพทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนที่การเดินทาง
 
บุคลากร
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  พนักงาน เจ้าหน้าที่
     -สำนักปลัด
     -กองคลัง
     -กองช่าง
 
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคลประจำปี
  ช่องทางการร้องเรียนใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประมวลจริยธรรม
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
  แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาเสาธารณภัย
  ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  งานกิจการสภา อบต.
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการ
ใช่จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช่จ่าย
งบประมาณประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอ
ใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
  สรุปผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ลิงค์สำคัญ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558


 
 

แผ่นพับการชำระภาษี 2562  (ประกาศเมื่อ : 27-12-2561 ดู : 67 คน)

 

จดหมายข่าว 2562  (ประกาศเมื่อ : 27-12-2561 ดู : 47 คน)

 

ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2562  (ประกาศเมื่อ : 27-12-2561 ดู : 50 คน)

 

ขอเชิญชวนบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ   (ประกาศเมื่อ : 27-11-2561 ดู : 64 คน)

 

ขอเชิญเช้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.ลำภูรา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 16-11-2561 ดู : 57 คน)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง  (ประกาศเมื่อ : 15-11-2561 ดู : 96 คน)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล ฟังธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 20-10-2561 ดู : 89 คน)

 

ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  (ประกาศเมื่อ : 17-10-2561 ดู : 54 คน)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล ฟังธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 26-7-2561 ดู : 92 คน)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล ฟังธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 26-7-2561 ดู : 94 คน)

 

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เอดส์)  (ประกาศเมื่อ : 1-6-2561 ดู : 140 คน)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล ฟังธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 25-5-2561 ดู : 88 คน)

 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 20-3-2561 ดู : 83 คน)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล ฟังเทศธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (ประกาศเมื่อ : 26-2-2561 ดู : 87 คน)

 

ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่น รักการอ่าน"  (ประกาศเมื่อ : 9-2-2561 ดู : 46 คน)

 

จดหมายข่าว 2561  (ประกาศเมื่อ : 25-12-2560 ดู : 39 คน)

 

แผ่นพับการชำระภาษี 2561  (ประกาศเมื่อ : 25-12-2560 ดู : 35 คน)

 

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  (ประกาศเมื่อ : 25-12-2560 ดู : 35 คน)

 

จัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)”  (ประกาศเมื่อ : 9-12-2560 ดู : 49 คน)

 

ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร  (ประกาศเมื่อ : 1-12-2560 ดู : 70 คน)

 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 หมู่ที่8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433 โทรสาร : 075-290-433
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs