Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัด อบต.ลำภูรา
(086-273-2442)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มุมงานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก 3 ขวบ เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง (ดู : 11)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 (ดู : 14)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 (ดู : 12)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 (ดู : 10)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 (ดู : 11)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 (ดู : 20)
    องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 (ดู : 85)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว ม.8 (ดู : 65)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) ม.4 (ดู : 59)
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน3 หมู่ 1 7 (ดู : 52)
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ 1 ม.4,10 (ดู : 51)
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายซอยหยวก ช่วงที่ 1 ม.4 (ดู : 68)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (การทำกระเป๋าผ้า)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ล่องแก่งลำภูรา วันเดอร์แลนด์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ลำภูรา
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433
โทรสาร : 075-290-433
E-mail Address : lumpura_trang@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs