หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียนทุจริต ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูล อบต.
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  นโยบาย อบต.
  อำนาจหน้าที่
  สภาพทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แผนที่การเดินทาง
 
บุคลากร
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  พนักงาน เจ้าหน้าที่
     -สำนักปลัด
     -กองคลัง
     -กองช่าง
 
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคลประจำปี
  ช่องทางการร้องเรียนใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประมวลจริยธรรม
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
  แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาเสาธารณภัย
  ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  งานกิจการสภา อบต.
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการ
ใช่จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช่จ่าย
งบประมาณประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอ
ใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
  สรุปผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ลิงค์สำคัญ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา
( ดู : 8 คน )
การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ประกาศเมื่อ 31-8-2563)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำภูรา (ประกาศเมื่อ 24-1-2563)
เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศเมื่อ 9-10-2562)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศเมื่อ 8-10-2562)
แผ่นพับการชำระภาษี 2562 (ประกาศเมื่อ 27-12-2561)
จดหมายข่าว 2562 (ประกาศเมื่อ 27-12-2561)
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2562 (ประกาศเมื่อ 27-12-2561)
ขอเชิญชวนบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ  (ประกาศเมื่อ 27-11-2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศเมื่อ 28-5-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง – บ้านใต้ควน (ตอน 3) หมู่ที่ 1,7 (ประกาศเมื่อ 14-5-2563)
ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง – บ้านใต้ควน (ตอน 3) หมู่ที่ 1,7 (ประกาศเมื่อ 14-5-2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ 13-5-2563)
  XHEOzeuQwUCakfS (ดู : 1 คน  ตอบ : 0 คน )
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย ( ดู : 57 คน )

วัดถ้ำโสราษฎร์ (วัดถ้ำอิโส) ( ดู : 87 คน )
 
     
คณะผู้บริหาร
 
นายชนะ ด้วนราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
  โครงสร้างคณะกรรมการ
  ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน
  ขั้นตอนและหลักฐานประกอบ
ในการขอรับสวัสดิการ
  แบบฟอร์มต่างๆ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างคณะกรรมการ
  ระเบียบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
  แผนสุขภาพชุมชนประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
  แบบฟอร์มการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 หมู่ที่8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433 โทรสาร : 075-290-433
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs